Mosque

Ojima Musallah

Ojima, 5 Chome-8, Koto-ku, Tokyo, 2F